Страница 1 от 1

Устав на "Клуб Тойота България"

Публикувано: 09 окт 2008 00:02
от Georgimitrovich
УСТАВ
НА КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член.1. С настоящият устав се учредява и регламентира сдружение с нестопанска цел в частна полза под наименование на български език:

“КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ”
изписвано на латиница
“CLUB TOYOTA BULGARIA”

Член.2. (1) КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ е самостоятелно юридическо лице. То е независимо сдружение на физически лица, което в своята дейност се ръководи от законите в страната, този Устав и професионалната етика.
(2) Седалището на КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ се намира на адрес: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 82

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

Член.3. Целта на КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ е популяризирането на марката Тойота с не търговска цел.
Член.4. Основните средства, чрез които КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ ще действа за постигане на целта си са:
1. Представляване интересите на членовете пред държавни и частни органи и организации в страната и чужбина;
2. Организиране на информационно и издателско обслужване в услуга на членовете си;
3. Организиране и съдействие за провеждане конференции, семинари, работни срещи, курсове за повишаване квалификацията на членовете;
4. Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни организации, в страната и чужбина;
5. Организиране, финансиране и подпомагане на проекти за развитието на членовете;
6. Спомагане за доброволно уреждане споровете между членовете си, а също и с трети лица;


СРОК

Член.5. Съществуването на сдружението не е ограничено със срок.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 6. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет (УС).

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 7. (1)Членуването в КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ е доброволно.
(2) Членове на КЛУБ ТОЙОТА БЪЛГАРИЯ могат да бъдат български и чуждестранни физически лица.
(3) Членовете на клуба се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба.
Член 8. Членовете имат право:
- Да участват в органите на управление на клуба.
- Да поставят за разглеждане въпроси във връзка с дейността им и да получават съдействие за тяхното решаване.
- Да участват в инициативите и мероприятията на клуба.
Член 9. (1) Членовете са длъжни:
- Да спазват устава и решенията на органите за управление.
- Да съдействат за постигане на целите и задачите на клуба и подпомагат неговите инициативи.
- Да изпълняват финансовите си задължения към клуба, произтичащи от членството им, доброволно и в определения срок.
- Да предоставят необходимите средства за целевите програми и др. мероприятия на клуба, за които те са дали предварително съгласие.
(2) Новоприетите членове заплащат 1/12 от членския внос умножени по броя на месеците до края на годината от датата на членството си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 10. (1) Членството в клуба се прекратява доброволно по писмена молба отправена до Управителния съвет.
(2) При прекратяване на членството напускащият трябва да изпълни възникналите до прекратяването на членството му задължения към клуба.
(3) Членството в сдружението може да бъде прекратено принудително чрез изключване, при системно и грубо нарушение на Устава или при не плащане на членския внос повече от година. Изключването се извършва въз основа на решение на Управителния съвет.

УСТРОЙСТВО /ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО/

Член 11. Органи на сдружението са :
Общо събрание ;
Управителен съвет (УС);

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 12. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението
(2) В Общото събрание участват всички членовете на сдружението.
(3) Всеки член има право на един глас в Общото събрание.
(4) Освен изброените по-горе лица на Общото събрание могат да присъстват, без право на глас и други лица, след вземане решение от ОС.

СВИКВАНЕ

Член 13. (1) Заседанията на Общото събрание биват редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се свикват въз основа на решение на УС поне веднъж годишно.
(3) Извънредни заседания могат да се свикват по искане на една трета от членовете на сдружението. В тези случаи, ако УС не свика събранието в срок от две седмици, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове.

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ

Член 14. (1) За провеждането на Общото събрание се изпращат писмени покани до всички членове на сдружението, в които се посочват органът свикал Общото събрание и съответното му решение за свикване, датата и мястото за провеждане на събранието, както и дневният ред на заседанието.
(2) Поканите за свикването на Общото събрание следва да се изпратят на членовете на сдружението не по-късно от един месец преди насрочената дата на заседанието на Общото събрание.
(3) Членовете са длъжни да уведомят своевременно УС при промяна в адреса за кореспонденция.
Член 15. (1) Общото събрание се ръководи по право от Председателя на УС на сдружението. При невъзможност, Общото събрание се ръководи от изрично овластен с решение на УС член на УС на сдружението.
(2) За провеждането на заседанието на Общото събрание се съставя писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледания дневен ред и взетите решения, както и броя на представените членове на сдружението. Към протокола задължително се съставя като приложение и списък на присъстващите членове.
(3) Протоколът се удостоверява от избран от Общото събрание секретар, който с председателстващия подписват протокола.

ДНЕВЕН РЕД

Член 16. Дневният ред на редовно заседание на Общото събрание задължително съдържа :
а) Отчет за дейността и за финансовата дейност за съответния период;
б) Приемане на финансов план.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 17. Общото събрание има право да :
1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
2. Избира и освобождава членовете на УС;
3. Определя насоките за развитие на сдружението;
4. Приема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. Определя размера на членския внос;

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 18. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от членовете на сдружението.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно от първоначално обявения час, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на представените членове (спадащ кворум).
Член 19. Общото събрание приема решенията с обикновено мнозинство. Решенията за промени в устава, за прекратяване или преобразуване на сдружението се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието на Общото събрание.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 20. (1) Управителният съвет управлява и представлява сдружението. Той се състои от три лица – членове на сдружението избрани от Общото събрание на сдружението за срок от три години.
(2) Управителният съвет избира измежду членовете си Председател на УС.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УС

Член 21. (1) Управителният съвет :
а) Подготвя и внася в Общото събрание проект за общите насоки за дейността на клуба;
б) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета на сдружението и начините за неговото разходване;
в) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
г) Свиква Общото събрание на сдружението на редовни и извънредни заседания;
д) Взема решения относно приемането на нови членове;
е) Взема решения за прекратяване на членство в клуба;
ж) Избира Председател на УС и упълномощава и оттегля упълномощаването на Председателя на УС за представителство на сдружението.
з) Взема решение за членство в обществени или частни организации.
и) Решава всички въпроси, които не са от компетентност на общото събрание.
(2) Управителният съвет се свиква и ръководи от Председателя на УС поне веднъж на три месеца. При отсъствие на Председателя заседанието на УС се ръководи от определен от УС негов член.
(3) Председателят на УС определя дневния ред на заседанието.
(4) УС може да приема решения, ако на него са представени поне половината от членовете му лично или представлявани от друг член на УС. УС може да приема и неприсъствени решения /решения на подпис/. В тези случаи съответното решение се счита за прието със подписването на протокола за неприсъствено заседание от съответния член с указание за съгласие, и когато е налице необходимото мнозинство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Член 22. (1) Председателят на УС има право да представлява сдружението в съответствие с устава.
(2) Председателят на УС :
а) Свиква и ръководи заседанията на УС, както и определя дневния им ред;
б) В съответствие с приетия бюджет на сдружението се разпорежда с имуществото и финансовите средства на сдружението.

ИЗДРЪЖКА НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 23. (1) Имуществото на сдружението се формира чрез :
а) Отчисления от членовете на сдружението (членски внос);
б) Дарения и завещателни актове в полза на сдружението;
в) Финансиране от български и международни фондове, финансови институции и други физически и юридически лица.
(2) Размерът на членският внос се определя от Общото събрание на сдружението


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 24. Сдружението се прекратява при условията на член 13 от ЗЮЛНЦ.
Член 25.При прекратяване на сдружението, ако след удовлетворяването на кредиторите е останало не разпределено имущество, то се разпределя между членовете поравно.

Публикувано: 18 ное 2009 23:03
от Uncle Dido
За да избегнем излишни въпроси и тълкувания, мисля да направя темата важна, за да я прочетат всички които проявяват интерес.